Blanco efímero / Ephemeral white

  • blanco EFÍMERO / EPHEMERAL white