ქართული ძალა • G Power

  • დამოუკიდებლობა ● Independence ● Независимость
  • გამარჯვება ● Victory ● Победа
  • თავისუფლება ● Freedom ● Свобода
  • ერთსულოვნება ● Unanimity ● Единодушие
  • გმირობა ● Heroism ● Героизм
  • ძალა ● Power ● Сила
  • წინსვლა ● Progress ● Прогресс
  • დიდება ● Glory ● Слава